BLI MEDLEM NU

Våra hållbarhetsmål

Våra hållbarhetsmål

Amberas kärnkoncept bygger på att skapa en aktiv och social livsstil. När många hör ordet ”hållbarhet” uppfattas det först och främst som att ta vara på naturen. Men hållbarhetskonceptet innehåller 3 dimensioner som är lika viktiga: Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

För Amberas del är det de sociala hållbarhetsmålen som blir vår huvuduppgift att leverera inom. FN har tagit fram 17 hållbarhetsmål som kan användas i alla branscher. Ambera har valt ut 9 av dessa som vi ska fokusera på, fördelat på 3 huvudområden:

Vårt sociala fundament

Med utgångspunkt i FN:s hållbarhetsmål nr. 3 (god hälsa och livskvalitet) och 4 (god utbildning) erbjuder Ambera anläggningar som inspirerar till en aktiv livsstil och livslång inlärning, något som resulterar i förbättrat fysiskt och mentalt välbefinnande för våra Ambera-boende.

FN säger: «Säkerställa god hälsa och främja livskvalitet för alla, oavsett ålder»

Amberas forskning visar att boendet i bostäder med gemenskap leder till ökad fysisk aktivitet, minskad ensamhet, mer upplevd mening i livet, starkare socialt engagemang och goda sociala relationer – som i sin tur förlänger livet. Det är detta som våra bostadsprojekt levererar inom.

Ambera bærekraftsmål 3

FN säger: «Säkerställ inkluderande, rättfärdig och god utbildning och främja möjligheter till livslångt inlärande för alla»

Vi vet att många av oss har lust att lära oss något nytt genom hela livet, och samtidigt dela med sig av sin kunskap och passion för olika områden med andra – gärna över flera generationer. Ambera gör plats för inlärning och kunskapsdelning i de gemensamma anläggningarna, genom nätverk och föreningar och genom samarbete med utbildningsorganisationer.

Ambera bærekraftsmål 4

Om att skapa ett hållbart samhälle

Ambera underlättar en hållbar och resurseffektiv livsstil (FNs hållbarhetsmål 11).

FNs budskap: «Gör städer och lokalsamhällen inkluderande, trygga, robusta och hållbara»

Vi tycker att nyckelorden ”inkluderande” och ”trygga” beskriver den sociala kärnan i Ambera-konceptet – det är just sådana samhällen som vi vill bygga med våra projekt. För att ta vara på de miljömässiga hållbarhetsaspekterna satsar Amberas projekt också på:

  • Effektiv avfallshantering
  • Tillgång till närodlad mat från lokalsamhället
  • Smarta och effektiva, förnybara energilösningar
  • Interna transportvägar som är anpassade för mesta möjliga gång och cykling
  • Att ha en positiv inverkan på lokalsamhället kring ett Ambera-projekt.
Ambera bærekraftsmål 11

hållbart byggande

Ambera sätter upp höga standarder för miljömässig och ekonomisk hållbarhet i gemensamma byggnader och infrastruktur (FN:s hållbarhetsmål 7, 9, 12 och 15). Vi utmanar byggbranschen genom att beställa praktiska och kostnadseffektiva lösningar med ett litet, ekologiskt fotavtryck.

När vi bygger flera hundra bostäder i varje byggsteg, så kan vi dra nytta av storskaliga effekter och effektivisering, och öka vår beställarkompetens genom att överföra kunskap mellan byggsteg och projekt.

Ambera satsar på att bli en av Europas ledande aktörer inom bostadsbyggande med hög och innovationsorienterad beställarkompetens. Vi sätter standarden med vårt byggande.

FNs önskemål: «Säkerställ tillgången till pålitlig, hållbar och modern energi till ett överkomligt pris för alla»

Ambera-projektens energikällor ska anpassas efter lokala förhållanden. Vi vet att i synnerhet solenergi är en hållbar källa i både Nord- och Sydeuropa. Vi bygger områden som i största möjliga omfattning är självförsörjande på energi och dessutom levererar en överskottsproduktion till elnätet.

Ambera bærekraftsmål 7

«Bygga en solid infrastruktur och främja inkluderande och hållbar industrialisering och innovation»

Ambera drar nytta av storskaliga effekter när Amberaplatser med flera hundra enheter ska byggas. Det här kan vi uppnå genom ett innovativt tänkande och industrialisering, särskilt vad gäller modulbaserat byggande som ökar både kvaliteten, robustheten och resursanvändningen samt minskar avfallet.

Ambera bærekraftsmål 9

«Säkerställ hållbara konsumtions- och produktionsmönster»

Genom att beställa byggvaror och -tjänster ser Ambera till att leverantörerna levererar hållbara material och bygger robusta byggnader med lång livslängd.

Ambera bærekraftsmål 12

«Skydda, återupprätta och främja hållbar användning av ekosystem, säkerställa en hållbar skogsförvaltning, bekämpa ökenspridning, hejda och vända på erosion och hejda förlusten av artrikedom»

Ambera tar vid valet av tomter, planering och byggandet av projekt samt i driftsfasen hänsyn till minsta möjliga ingrepp i landskapet för att bevara ekosystemen.

Ambera bærekraftsmål 15