BLI MED I AMBERA

Våre bærekraftsmål

Våre bærekraftsmål

Amberas kjernekonsept er basert på å skape en aktiv og sosial livsstil. Når mange hører ordet «bærekraft» oppfattes det først og fremst som å ta vare på miljøet. Men bærekraft-konseptet inneholder 3 dimensjoner som er like viktige: Økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

For Amberas del er det de sosiale bærekraftsmålene som blir vår hovedoppgave å levere på. FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som kan anvendes i alle bransjer. Ambera har valgt ut ni av disse som vi skal fokusere på, fordelt på tre hovedbolker:

Vårt sosiale fundament

Med utgangspunkt i FNs-bærekraftsmål nr 3 (god helse og livskvalitet) og 4 (god utdanning) tilbyr Ambera fasiliteter som inspirerer til en aktiv livsstil og livslang læring, noe som resulterer i forbedret fysisk og mental velvære for våre Ambera beboere.

FN ber oss om å «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder»

Amberas forskning viser at å bo i boliger med fellesskap fører til økt fysisk aktivitet, redusert ensomhet, mer opplevd mening i livet, sterkere sosialt engasjement og gode sosiale relasjoner – som igjen forlenger livet. Det er det våre boligprosjekter leverer på.

Ambera bærekraftsmål 3

FN sier: «Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle»

Vi vet at mange av oss har lyst til å lære noe nytt gjennom hele livet, og samtidig dele sin kunnskap og begeistring for noen temaer med andre – gjerne på tvers av generasjoner. Ambera legger til rette for læring og kunnskapsdeling i fellesfasilitetene, gjennom nettverk og foreninger, og gjennom samarbeid med utdanningsorganisasjoner.

Ambera bærekraftsmål 4

Om å skape et bærekraftig samfunn

Ambera-byer legger til rette for en bærekraftig og ressurseffektiv livsstil (FNs-bærekraftsmål 11).

FNs budskap: «Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige»

Vi synes stikkordene «inkluderende» og «trygge» beskriver den sosiale kjernen i Ambera-konseptet – det er akkurat slike samfunn som vi ønsker å bygge med våre prosjekter. For å ivareta de miljømessige bærekraftsaspektene skal Amberas prosjekter levere på:

  • Effektiv avfallshåndtering
  • Tilgang til kortreist mat fra lokalsamfunnet
  • Smarte og effektive fornybare energiløsninger
  • Interne transportveier som er tilrettelagt for mest mulig gange og sykling
  • Å ha en positiv innvirkning på lokalsamfunnene rundt et Ambera-prosjekt.
Ambera bærekraftsmål 11

Bærekraftig bygging

Ambera skal sette høye standarder for miljømessig og økonomisk bærekraft i samfunnets bygninger og infrastruktur (FNs-bærekraftsmål 7, 9, 12 og 15).

Vi skal utfordre byggebransjen ved å bestille praktiske og kostnadseffektive løsninger med et lavt økologisk fotavtrykk. Når vi bygger flere hundre boliger i hvert byggetrinn, kan vi dra nytte av storskala-effekter og effektivisering, og øke vår bestillerkompetanse ved å overføre kunnskap mellom byggetrinn og prosjekter.

Amberas skal bli en av Europas ledende aktører innenfor boligbygging med høy og innovasjonsorientert bestillerkompetanse. Vi skal sette standarder med våre bygg.

FNs ønske: «Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle»

Energikildene til Ambera-prosjekter skal tilpasses lokale forhold. Vi vet at spesielt solenergi er en bærekraftig kilde både i Nord- og Sør Europa. Vi skal bygge byer som er i størst mulig grad selvforsynte med energi og i tillegg leverer overskuddsproduksjon til strømnettet.

Ambera bærekraftsmål 7

«Bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon»

Ambera er opptatt av å dra nytte av storskala-effekter når Ambera-byer med flere hundre enheter skal bygges. Dette kan vi oppnå ved innovativ tenkning og industrialisering, spesielt ifbm modulbasert bygning som vil både øke kvalitet, robusthet og ressursbruk, samt redusere avfall.

Ambera bærekraftsmål 9

«Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre»

Ved bestilling av byggevarer- og tjenester skal Ambera sørge for at leverandører leverer bærekraftige materialer og bygger robuste og varige bygg.

Ambera bærekraftsmål 12

«Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold»

Ambera skal ved utvelgelse av tomter, ved planlegging og bygging av prosjekter og i driftsfasen ta hensyn til minst mulig inngrep i landskapet for å bevare økosystemer.

Ambera bærekraftsmål 15