BLI MED I AMBERA

10. JULII 2021

Husbanken applauderer boformer som bringer yngre og eldre sammen

Å legge til rette for bomiljøer og møter på tvers av generasjoner er en del av det å skape et aldersvennlig samfunn. Det er seniorrådgiver i kontoret for lån og tilskudd Silje Øgård, og seniorrådgiver i kunnskapskontoret Torstein Syvertsen i Husbanken enige i. Vi inviterte dem til en Teams-prat, for å høre litt mer om hva de mener er viktig å tenke på når det kommer til fremtidens boligtilbud.

Som Torstein Syvertsen forteller oss, er Husbanken opptatt av å øke det samlede tilbudet av sentrumsnære, gode boliger for eldre.

Sofie Anthonie Lysø

Sofie Anthonie Lysø

Content Manager i Ambera

Varierte boligtilbud som stimulerer til aktivitet

“Husbanken ønsker å stimulere til varierte botilbud som er godt tilpasset eldres ulike behov og ønsker, og som kan bidra til egenmestring. Både tilgjengelighet i boligen og lokaliseringen av den er essensielt for å kunne klare seg selv hjemme lenger.”, sier Øgård.

I tillegg bør nærområdet ha god tilgang på butikker, legekontor mm. og være tilrettelagt med formelle og uformelle møteplasser.

“Å være en del av et sosialt miljø og å kunne holde seg fysisk aktiv kan bidra til livskvalitet for den enkelte. Det er viktig at planleggere i kommunen og andre involverte aktører legger til rette for dette både i planlegging av områder og boliger”, poengterer Silje Øgård.

Kommunene må tenke i nye baner

“For å møte den demografiske utviklingen med flere og en større andel eldre i befolkningen må kommunene planlegge i flere spor. Sykehjem og omsorgsboliger er ikke løsningen alene. Utbygging av sentrumsnære livsløpsboliger kan gjøre det mulig for flere eldre å bo hjemme lenger og dermed kunne lette presset på heldøgns tilbud fremover”, fortsetter Øgård.

Et samfunn som passer for alle generasjoner

“Tanken om bo- og nærmiljøer som stimulerer til samspill mellom flere aldersgrupper synes vi er veldig god. Det er blant annet fremhevet i Stortingsmeldingen Leve hele livet”, forteller Silje Øgård.

Meldingen understreker at et hovedtema for kommune- og byplanlegging er å skape et samfunn for alle aldre: “Planlegging av infrastruktur i kommunene bør legge til rette for integrerte løsninger som fremmer fellesskap mellom generasjonene.” (Helse- og omsorgsdepartemenetet, 2018).

Torstein Syvertsen tilføyer at fasiliteter som er attraktive for flere generasjoner kan stimulere til mer sosialt samspill, og mer besøk. I tillegg skapes flere naturlige punkter der man kan «svippe innom» hverandre.

“Man kan for eksempel ta en tur til svømmehallen samtidig som man besøker bestemor og bestefar”, påpeker han.

Øgård tilføyer: 

“Å tilrettelegge for fellesskap mellom generasjoner er noe som både flere fagmiljøer og politikere har vært opptatt av. Generationernes Hus i Aarhus er et eksempel som har blitt trukket frem i flere sammenhenger. Så vidt jeg kjenner til er det til nå foreløpig få prosjekter som er bygget med lignende konsept i norsk sammenheng”

Mobiliteten har økt - dog ikke nok

Mobiliteten har økt, men ifølge Torstein Syvertsen kan godt flere vurdere å flytte til en lettstelt og tilgjengelig bolig sentralt plassert.

“Det vi ser er at mobiliteten har økt noe, nettopp fordi flere mennesker ser verdien av å tilpasse seg alderdommen tidlig. Mange flytter fra enebolig til leilighet, og i stor grad gjelder nok dette folk med god råd som kan kjøpe seg inn i nye leilighetsprosjekter hvor de har garasje i kjelleren og heis ned”, forteller han.

Men særlig i distriktskommuner ser man behov for flere boliger tilpasset eldres behov.

“I distriktskommunene kan transportugiftene til hjemmetjenesten bli formidable. Å bruke høyt kvalifisert sykepleierkompetanse til å sitte i bil store deler av dagen er dårlig bruk av ressursene.”, fortsetter han.

Det har i det siste vært en del flytting fra mer sentrale kommuner til distriktskommuner.

“Man opplever at folk flytter bl.a. til ferieboliger, og da flytter de til en bolig som ikke nødvendigvis er godt egnet til å bli eldre i. Dette kan også skape utfordringer for disse kommunene”, sier han.

Har satt i gang prosjekt for distriktkommunene

Torstein Syvertsen forteller at det å bedre boligtilbudet i distriktskommuner spesielt for eldre er en viktig samfunnsoppgave. Den har mange aspekter, blant annet kommunal planlegging, bruk av Husbankens virkemidler, samarbeid med det private og utbygging av sykehjem- og omsorgsboliger.

“Problemet er at mange eldre bor relativt spredt, de mister etter hvert muligheten til å kjøre bil og blir mer og mer isolerte. Samtidig er verdien av boligen deres relativt lav sammenlignet med en nybygd bolig i sentrum”, fortsetter Syvertsen.

Husbanken jobber her for å realisere flere prosjekter, gjerne der kommunen går inn i et samarbeid med det private. Utfordringen er ofte at private boligaktører synes det er for stor risiko å sette i gang nye boligprosjekter på disse stedene.

“I nye boligprosjekter kan man risikere at verdien synker så fort man setter nøkkelen i døra fordi boligmarkedet i disse små kommunene er relativt lite velfungerende. Det er liten omsetning av boliger. Får vi imidlertid til et bedre boligtilbud for eldre, vil dette påvirke hele boligmarkedet ved at boliger som eldre flytter fra kan dekke et boligbehov hos tilflyttere og yngre i kommunen som ser arbeidsmuligheter på stedet”, avslutter Syvertsen.

Ambera skal bygge boliger med fellesskap

Ambera skal skape fremtidens boform – boliger med fellesskap, der aktive voksne og barnefamilier kan bo og leve sammen i en generasjonsmiks. Vi ser viktigheten av å tenke stort – stort nok til at alle at alle som ønsker, skal få muligheten til å bo i bolig med fellesskap.